تبلیغات
☺تــــــک ســـلــــولـــی☺ - زرنگ بازی!!!
به ☺تــــــک ســـلــــولـــی☺ خوش آمدید ...
زرنگ بازی!!!

برنامه نویس و مهندسی در یك مسافرت طولانی هوایی كنار یكدیگر در هواپیما نشسته بودند ...

برنامه نویس رو به مهندس كرد و گفت: مایلی با همدیگر بازی كنیم؟!

مهندس میخواست استراحت كند ، محترمانه عذر خواست و رویش را به طرف پنجره برگرداند.

برنامه نویس دوباره گفت : بازی سرگرم كننده ای است . من از شما یك سوال می پرسم و اگر

شما جوابش را نمی دانستید 5 دلار به من بدهید . بعد شما از من یك سوال میكنید و اگر من

جوابش را نمی دانستم من 5 دلار به شما میدهم ...

مهندس مجددا معذرت خواست و چشمهایش را روی هم گذاشت تا خوابش ببرد ...  

اینبار برنامه نویس پیشنهاد دیگری داد و گفت: خب ، اگر شما سوال مرا جواب ندادید 5 دلار

بدهید ولی اگر من نتوانستم سوال شما را جواب دهم 50 دلار به شما میدهم !

این پیشنهاد چرت مهندس را پاره كرد و رضایت داد كه با برنامه نویس بازی كند ...

برنامه نویس نخستین سوال را مطرح كرد : فاصله زمین تا ماه چقدر است؟!

مهندس بدون اینكه كلمه ای بر زبان آورد دست در جیبش كرد و 5 دلار به برنامه نویس داد!

نوبت مهندس بود : آن چیست كه وقتی از تپه بالا میرود 3 پا دارد و وقتی پایین می آید 4 پا؟!!

برنامه نویس نگاه تعجب آمیزی كرد و سپس سراغ لپ تاپ خود رفت و تمام اطلاعات موجود

در آنرا مورد جستجو قرار داد . حتی به اینترنت وصل شد و همه اطلاعات موجود را هم

جستجو كرد اما باز هم چیز بدرد بخوری پیدا نكرد !!!

سپس برای همه همكارانش ایمیل فرستاد و سوال را با آنها در میان گذاشت و با یكی دو نفر هم

چت کرد ولی آنها هم نتوانستند كمكی كنند ...!

بالاخره پس از سه ساعت مهندس را از خواب بیدار كرد و 50 دلار به او داد . مهندس مودبانه

50 دلار را گرفت و رویش را برگرداند تا دوباره بخوابد ...

برنامه نویس پس از كمی مكث ، او را تكان داد و گفت: خب ، جواب سوالت چه بود؟!!

مهندس دوباره بدون اینكه كلمه ای بر زبان آورد دست در جیبش كرد و 5 دلار به برنامه نویس

داد و رویش را برگرداند و خوابید ...


این مطلب توسط امیر دانشور  روز سه شنبه 2 خرداد 1391 در ساعت 09:36 ق.ظ نوشته شد | نظرات()